Welcome to Arachnological Society of Japan

Arachnological Society of Japan (ASJ) was established in 1936 to promote the study of arachnids and myriapods and the information exchange among reseachers.
ASJ now holds one meeting per year and publishes Acta Arachnologica twice per year. Acta Arachnologica is a journal devoted to the study of arachnids and myriapods, and is printed in English and Japanease.

Anyone interested in the study of arachnids and myriapods can become a member of the society. If you are interested to become a member of ASJ, contact the secretary.


Information

President

Tadashi Miyashita

Councilors

Hiroyoshi Ikeda, Toshiya Masumoto, Kiyoto Ogata, Hirotsugu Ono, Eiichi Shinkai, Kazuhiro Tanaka, Koichi Tanaka, Akio Tanikawa, Nobuo Tsurusaki, Hajime Yoshida

Secretaries

Kensuke Nakata, Akira Shinkai

Treasurer

Kiyoko Kato

Librarian

Takashi Haraguchi