Governing Board

(2015.4 - 2018.3)

President

Tadashi Miyashita

Councilors

Hiroyoshi Ikeda, Toshiya Masumoto, Kiyoto Ogata, Hirotsugu Ono, Eiichi Shinkai, Kazuhiro Tanaka, Koichi Tanaka, Akio Tanikawa, Nobuo Tsurusaki, Hajime Yoshida

Secretaries

Kensuke Nakata, Akira Shinkai

Treasurer

Kiyoko Kato

Librarian

Takashi Haraguchi

Honorary Members

Jun-ich Aoki, Kazuyuki Miyashita, Matsuei Shimojana, Keizaburo Shinohara